ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542