ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนประชาสามัคคี
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554