ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2541