ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคำเตย
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535