ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2500
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555