ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544