ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าเลา
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559