ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2517
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547