ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563