ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557