ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555