ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537