ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2541