ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2504
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2507
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536