ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2510
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541