ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536