ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2511
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2521
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535