ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
พิเศษ 7 ชั้น
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบพิเศษ(3ชั้น)
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2522