ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสารวิทยา
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2533