ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดราชโอรส
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2534