ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529