ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
จังหวัด 002
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2559