ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาหลัก
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2527
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536