ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543