ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555