ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านซับใหญ่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530