ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนน
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2481