ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2521