ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557