ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองปรือ
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557