ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเมืองไผ่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543